In- en exclusiecriteria

De zorgverlening bij SAZOV baseren wij op de wensen en behoeften van onze cliënten. SAZOV is verantwoordelijk voor het leveren van kwaliteit van zorg en het bieden van veiligheid voor haar cliënten en medewerkers. Wij bieden graag de zorg en ondersteuning die past bij onze visie en wij voldoen aan de wettelijke criteria van de Wet Langdurige Zorg en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Wij hanteren in- en exclusiecriteria om te beoordelen of de zorg en/of dienstverlening in samenwerking met de cliënt kan starten. De aanmelding of de intake maakt duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen onze setting.

Inclusiescriteria
De volgende cliënten komen in aanmerking voor ondersteuning bij SAZOV:
• Volwassen cliënten met een (lichte) verstandelijke beperking;
• Volwassen cliënten met een verstandelijke beperking met eventuele bijkomende
sociaal-emotionele of psychische problematiek;
• Cliënten met een psychische problematiek, een lichte verstandelijke beperking of
cliënten die steun in de rug nodig hebben met werk, dagbesteding of begeleiding bij
dagelijkse zaken;
• Cliënten met een permanente behoefte aan structuur en duidelijkheid;
• Cliënten met een CIZ-indicatie: ZZP-VG3, VG4 of VG6;
• Cliënten met een WMO-beschikking voor individuele begeleiding of dagbesteding.

Exclusiecriteria
Sommige cliënten die voldoen aan de inclusiecriteria, kunnen wij toch geen zorg of ondersteuning aanbieden. Samen met de cliënt en/of aanmelder bekijken wij daarom ook altijd de exclusiecriteria.

SAZOV is een organisatie zonder behandeldienst. Verblijf is op basis van indicaties zonder behandeling. Cliënten die wij niet de juiste ondersteuning kunnen bieden zijn cliënten waar sprake is van:
• (Complete) overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
• Immobiliteit (rolstoelafhankelijk);
• Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken
om verpleegkundige zorg te bieden door ons personeel te bekwamen of door een thuiszorgorganisatie in te schakelen);
• Wegloopgedrag;
• Claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is;
• Opname onder dwang, cliënten die vallen onder de Wet Zorg en Dwang;
• Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist;
• De veiligheid van de cliënt, medewerkers of medecliënten is/komt in het geding;
• Palliatieve zorg;
• Zedendelinquenten met kans op terugval;
• Jeugdzorg;
• Middelenafhankelijkheid.

Er zijn andere organisaties die mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier kunnen helpen. SAZOV kan bij psychiatrische casuïstiek samen optrekken met ketenpartners of een adviserende rol aannemen.

Toepassing van de exclusiecriteria voorafgaand of tijdens de zorg en/of dienstverlening
Bij de intake van aspirant-cliënten letten wij op de te verwachten zorgzwaarte. De zorgzwaarte moet inpasbaar zijn binnen het zorgaanbod en er moeten mogelijkheden zijn voor adequate en verantwoorde zorgverlening. Wij beoordelen ook of deelname aan de dagbesteding nodig en mogelijk is. Als wij voorafgaand aan het starten van de zorg en/of dienstverlening één of meerdere exclusiecriteria constateren dan starten wij niet met dienstverlening.

Het niet meer kunnen leveren van de benodigde zorg
Ons uitgangspunt is dat de cliënt moet kunnen blijven wonen in zijn/haar eigen woning of op Zorgboerderij Vlist. In sommige gevallen kan het voorkomen dat SAZOV van oordeel is dat het voortzetten van de zorg niet (langer) verantwoord is. Wij moeten in deze gevallen (eenzijdig) de dienstverlening beëindigen. Dit gebeurt meestal als de cliënt valt onder de bovengenoemde exclusiecriteria of omdat wij de kwaliteit van de zorg niet meer (veilig) kunnen waarborgen.

Onder eenzijdige beëindiging van zorg verstaan we dat SAZOV besluit de inzet van zorg en/of diensten te stoppen, ondanks het voortbestaan van de zorgbehoefte, zoals vastgelegd in een indicatie, of op wens van de cliënt om zorg en/of dienstverlening te ontvangen. Na uitvoerig overleg, met de cliënt en/of de wettelijk vertegenwoordiger en het betrokken multidisciplinair team (huisarts, medewerkers uit de zorg, de zorgmanager, de GZ-psycholoog en/of de AVG-arts) kan besloten worden dat de cliënt moet verhuizen naar een locatie waar de cliënt benodigde zorg kan ontvangen. SAZOV zal in deze gevallen altijd meezoeken naar een passende oplossing. Verantwoordelijk voor het uiteindelijke besluit is de bestuurder van SAZOV in afstemming met de Zorgmanager en de GZ-psycholoog of AVG-arts.